Dagboek
Online formulieren

Geslachts-gelijkheid

Duurzaamheid

Europa

Burgerparticipatie

Nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de Kamer

Toespraak van mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de Kamer

Maandag 9 januari 2023

Dames en heren,

Met het grootste genoegen richt ik vandaag, zoals de traditie het wil bij het begin van het nieuwe jaar, het woord tot u, die ieder in uw rol en functie bijdraagt tot de goede werking
van onze assemblee, en die zich dag na dag met hart en ziel inzet om het goede imago van de Kamer hoog te houden.

Zoals u weet begint dit jaar nochtans onder een bijzonder moeilijk gesternte. De aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft een diepe energiecrisis in ons land tot gevolg gehad, met in het verlengde daarvan een daling van de koopkracht.

In het kader van een streven naar een verantwoord energieverbruik werden er crisismaatregelen, maar ook structurele maatregelen genomen om het gas- en elektriciteitsverbruik in onze gebouwen met respectievelijk 15 en 10 % te verminderen.

Dat vereiste een gedragsverandering van ieder van ons, waardoor het thans wellicht wat minder comfortabel werken is. Wij zijn dankbaar voor die inspanningen en alle bedrijven
en organisaties dragen daaraan bij, zoals ik regelmatig uit feedback hoor.

In deze tijden is een dergelijke rationalisering op alle niveaus evenwel een must. Er moet dan ook gekeken worden naar alle mogelijke vormen van synergieën en van sharing van
competenties. Ik denk dan met name aan onze samenwerking met de Senaat voor de organisatie van evenementen in het Parlement. En dat zijn er veel, want ik wil dat ons
Parlement een echt open huis is voor de burger. Het hele jaar lang hebben we scholen, verenigingen, kunstenaars, groepen … over de vloer gekregen, altijd met het doel de
burger nader te brengen tot de democratische waarden die wij verdedigen.

Zeker in een tijd waarin wantrouwen sommige van onze medeburgers kan beïnvloeden is het van essentieel belang dat onze assemblee blijft werken aan meer openheid ten
aanzien van de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat een grotere burgerbetrokkenheid noodzakelijk is om efficiënt én met een groot draagvlak in te spelen op de belangrijke
uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd. Onze assemblee moet meer dan ooit een luisterend oor hebben voor de andere bestuursniveaus, het maatschappelijke
middenveld en elke individuele burger.

Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om de verwezenlijkingen van het voorbije jaar in herinnering te brengen.

Op 8 maart 2022 heb ik samen met de voorzitster van de Senaat de Europese Unie, als rechtspersoon, opgeroepen om het Verdrag van Istanbul te ratificeren. Deze maatregel
maakt resoluut deel uit van de aanpak in de strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Het maakt ook, en nog meer in deze tijden van oorlog, deel uit van de fundamentele waarden van Europa. Het Verdrag van Istanbul moet de bescherming van alle vrouwen en meisjes garanderen, zonder enige vorm van discriminatie, en moet alle mogelijke stereotypen bestrijden. Het is een instrument in de verdediging van de mensenrechten. België is op dit vlak vaak een pionier geweest. Dat moeten we absoluut blijven en we moeten een voorbeeld blijven stellen met de initiatieven van onze instelling.

Het is u zeker niet ontgaan dat de renovatie van het selfservicerestaurant afgerond is. U kunt er voortaan 's middags gaan eten in een aangenamer kader. Tegelijk werd het dak
boven het restaurant volledig geïsoleerd, wat ook weer de nodige energiebesparing zal meebrengen.

Voorts werden er laadpalen voor elektrische voertuigen geïnstalleerd op de verschillende parkings. Verduurzaming is voor ons geen loos begrip.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de verlichting in het halfrond vervangen werd door een lichtsculptuur met ledlampen. Tevens werden er akoestische panelen geplaatst en
nieuwe luidsprekers geïnstalleerd.

In het Paleis der Natie wordt er werk gemaakt van een minidatacenter, voor de vervanging van de multimediainstallaties in de zaal van de plenaire vergadering en in de
commissiezalen. Ook in 2023 staan er nog heel wat renovatiewerken op stapel.

Zoals de griffier al aanstipte, zal dit nieuwe jaar ook in de teken staan van de voorbereidingen voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in
2024. Het EU-voorzitterschap zal een uitgelezen gelegenheid vormen om de draad van de modernisering van onze website weer op te pakken, zodat de site bijvoorbeeld
gemakkelijk geraadpleegd zal kunnen worden op de smartphone.

Meer openheid, meer solidariteit en meer duurzaamheid, dat moet het leitmotiv zijn van onze assemblee.

Ik wil er bovendien op wijzen dat het Witboek het referentiedocument blijft op het stuk van de visie van de diensten van de Kamer inzake professionalisme, communicatie en
duurzaamheid. Onze instelling mag nooit zelfgenoegzaam worden, moet blijven werken aan efficiënte werkprocessen en haar structuur, haar procedures, haar middelen en haar
technologische tools op een intelligente manier aanpassen aan de uitdagingen die ze moet aangaan.

Dames en heren,

Ten slotte lijkt het mij cruciaal dat er een gevoel van samenhorigheid heerst tussen de verschillende afdelingen van de Kamer. De gelegenheden om al het personeel bij elkaar te brengen, zoals vandaag het geval is, zijn te zeldzaam. Ik hecht er echter veel belang aan, omdat ik jullie nogmaals wil bedanken voor het werk dat jullie het afgelopen jaar heeft
verricht, in soms moeilijke omstandigheden als gevolg van de overvolle politieke agenda.

Dames en heren,

Ik wens u een uitstekend 2023 toe, en stel voor dat we het jaar goed beginnen door het glas heffen op het welvaren van onze democratie, maar ook op onze gezondheid en op de
goede samenwerking tussen de departementen!

Eliane TILLIEUX

Newsletter

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.